Recyklácia je spoločná cesta k lepšiemu domovu

Spoločnosť POLYFORM patrí k priekopníkom recyklácie odpadov z expandovaného polystyrénu (EPS) na Slovensku a poskytuje efektívne a udržateľné riešenia na spracovanie tohto materiálu. Čelí výzvam v oblasti odpadového hospodárstva a zohráva aktívnu úlohu v transformácii odpadu.

Recyklácia EPS

Expandovaný polystyrén je vo svojej podstate 100 % recyklovateľný. Odpady z neho sa považujú za hodnotný zdroj, ktorý je možné v širokom rozsahu ďalej využiť a zhodnotiť. Výrazne znižuje zaťaženie životného prostredia, šetrí energie. Patrí medzi najviac recyklovateľné plasty.

V spoločnosti POLYFORM je recyklácia kľúčovou súčasťou spoločnej zmeny smerom k lepšiemu domovu a životnému prostrediu. Spoločnosť od roku 2004 prevádzkuje zhodnocovacie zariadenie, ktoré umožňuje spracovanie odpadového EPS a jeho premenu na nové produkty s vysokou kvalitou. Proces recyklácie je dôkladný a začína triedením a čistením odpadového materiálu, čím sa odstraňujú nečistoty a zvyšky iných materiálov.

Počas recyklačného procesu je EPS rozdrvený na malé častice a následne sa podrobuje rôznym technologickým procesom spracovania, vrátane tepelného spracovania a formovania. Tieto procesy umožňujú vytvorenie výrobkov z recyklovaného EPS, ako sú izolačné dosky, obaly, stavebné panely, fixácie a ďalšie.

Zozbieraný EPS odpad

Cieľom spoločnosti POLYFORM je, aby recyklačný proces bol efektívny a šetrný k životnému prostrediu. Technológie sú navrhnuté tak, aby maximalizovali využitie zozbieraného odpadového EPS. Okrem toho, recyklácia EPS prispieva k udržateľnému hospodáreniu so základnými prírodnými zdrojmi, predchádza nahromadeniu odpadu v životnom prostredí a minimalizuje množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach.

Mechanické spracovanie EPS odpadov 

Nápaditosť ako hnacia sila

Ďalšou z významných vlastností, ktorou sa spoločnosť POLYFORM vyznačuje je nápaditosť. Spoločnosť sa snaží hľadať inovatívne riešenia v oblasti recyklácie odpadového expandovaného polystyrénu (EPS). Spolupracuje s autoritami pri hľadaní spôsobov využitia odpadového EPS a vytváraní nových produktov s vysokou hodnotou. Prejavuje sa to nielen v objavovaní moderných aplikácií, ale aj v optimalizácii procesov recyklácie a využitia základného materiálu. POLYFORM neustále investuje do technologického rozvoja a modernizácie svojich zariadení. Cieľom je vytvárať produkty, ktoré majú prínos pre spoločnosť.

Nápaditosť je hnacou silou, ktorá posúva vpred a umožňuje spoločnosti dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti recyklácie.

Príklad výrobkov z recyklovaného EPS

Základný pilier – spolupatričnosť

Spolupatričnosť patrí k pilierom spoločnosti POLYFORM. Táto hodnota je zakotvená v kultúre a podporuje silný a zjednotený tím, ktorý pracuje smerom k spoločnému cieľu – udržateľnej recyklácii a ochrane životného prostredia. Spoločnosť si je vedomá, že úspešný boj proti environmentálnym problémom a odpadovému hospodárstvu si vyžaduje aktívnu spoluprácu a angažovanosť, ako aj účasť všetkých zainteresovaných strán. Preto sa aktívne zapája do projektov a spolupráce s organizáciami a komunitnými skupinami.

V rámci spoločnosti POLYFORM sa podnecuje otvorená a inkluzívna komunikácia. Tímová práca, výmena nápadov a skúseností sú dôležitými prvkami, ktoré podporujú spolupatričnosť.

Vytváranie hodnôt

Jedným z hlavných zámerov v spoločnosti POLYFORM je vytváranie hodnoty s cieľom poskytovať výnimočné riešenia v oblasti recyklácie odpadového expandovaného polystyrénu (EPS). POLYFORM verí, že vytváranie hodnôt je viac ako len výroba produktov. Je to o tom, ako produkty a služby prispievajú k pozitívnym zmenám v spoločnosti a hlavnou hodnotou je jednoznačne udržateľnosť a snaha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.

POLYFORM prostredníctvom dlhodobých partnerstiev so svojimi zákazníkmi vytvára hodnotu, vďaka ktorej dokáže spoločne nájsť najlepšie riešenia v oblasti recyklácie.

Spoločnosť sa svojimi aktivitami snaží ovplyvniť vnímanie a správanie ľudí voči odpadu a podporuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Vytváranie hodnôt je pre POLYFORM nielen ekonomickým cieľom, ale aj súčasťou filozofie a záväzku voči udržateľnosti.

Recyklácia EPS

Prístup spoločnosti POLYFORM k recyklácii je založený na inováciách a využití najmodernejších technológií. Vďaka investíciám do výskumu a vývoja je možné objavovať nové spôsoby a možnosti spracovania odpadového EPS a neustále zlepšovať proces recyklácie.

Spoločná zmena, ktorú POLYFORM prináša, je smerom k lepšiemu domovu pre nás všetkých. Vytvárané úsilie a angažovanosť v oblasti recyklácie prispeje k udržateľnému životnému prostrediu a budúcnosti, v ktorej budeme žiť s ohľadom na prírodu a jej zdroje.