Ploché strechy sú najpoužívanejšou strechou na priemyselných halách a budovách. V poslednom období sú tieto strechy často používané pri navrhovaní a zhotovovaní nízkoenergetických a pasívnych domov.

Týmto riešením strešného plášťa je možné veľmi efektívne a jednoducho splniť jej požadované tepelno-technické parametre – hlavne hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U  (STN 73 0540-2/Z1) a to správnym návrhom skladby a hrúbky tepelnoizolačného materiálu.

Všetky požadované vlastnosti plochej strechy musia byť trvalo udržateľné, na čo z dlhodobého hľadiska vplýva aj výber vhodnej povrchovej vodotesnej izolácie, ako aj správny návrh odvodnenia strechy pomocou spádovej vrstvy,  odtokov vody, napojením na atiky a pod.

Poškodenie strechy zapríčinené nedostatočným vyspádovaním strechy | Zdroj: UAVONIC

Podcenenie návrhu a zhotovenia striech často vedie k poruchám stavby, ktoré sú spôsobené zatekaním do interiéru, poškodením tepelnej izolácie, a majiteľ budovy je nútený strechu rekonštruovať. Hlavne stojaca voda na plochej streche má negatívny vplyv na povrch strechy. Nedokonalé odvodnenie strechy výrazne znižuje životnosť a bezpečnosť použitej hydroizolácie.

Poškodenie tepelnej izolácie vplyvom zatekania strechy | Zdroj: UAVONIC

Spoločnosť POLYFORM, s.r.o., výrobca tepelných a zvukových izolácií, ponúka vysokokvalitné dosky z expandovaného polystyrénu, na vytvorenie potrebnej tepelno-izolačnej vrstvy, i na spádové vrstvy, ktoré zabezpečia dokonalé odvodnenie takejto strechy a zabraňujú vzniku nežiaducim porastom na povrchu strechy.

Spádové dosky sú vyrobené z bieleho a sivého polystyrénu NEO, štandardne majú rozmery 1000 x 1000 mm (na požiadanie 1000 x 500, 1000 x 2000 mm), s hrúbkou od 20 do 600 mm a spádom 2 % (na požiadanie so spádom 0,5 % a ich násobkom). Ako prechodové kliny pri zmene ukladania hydroizolácie z horizontálneho do vertikálneho smeru a opačne sa vyrábajú atikové kliny v rozmere od 30 x 30 do 300 x 300 mm v dĺžke do 1000 mm..

EPS DSD Dvojspadové dosky | Zdroj: POLYFORM

EPS JSD Jednospadové dosky | Zdroj: POLYFORM

V poslednej dobe sa začali vo veľkom rozsahu na plochých strechách umiestňovať fotovoltické systémy. Dosky z EPS vzhľadom na svoju nízku objemovú hmotnosť, vysokú pevnosť v tlaku a odolnosť voči vlhkosti, sú ideálnym riešením ako tepelná izolácia pod takéto systémy.

Tepelná izolácia je zaťažená okrem vlastnej hmotnosti fotovoltických panelov, aj snehom a vetrom. Preto je potrebné použiť tepelnú izoláciu o pevnosti v tlaku min. 100 kPa. Statický posudok strechy by mal byť v týchto prípadoch samozrejmosťou.

Zdroj: POLYFORM

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky spádových dosiek je aj ich ukladací plán, spracovaný podľa dodanej výkresovej dokumentácie. Navrhnutý ukladací plán pomáha optimalizovať náklady na zhotovenie strechy, zjednodušuje a sprehľadňuje montáž, navrhuje len nevyhnutný počet dielov a minimalizuje vznik odpadov.

Takto navrhnuté dosky spádového polystyrénu sa doporučuje ukladať na väzbu cez podkladové rovné tepelno-izolačné dosky, kvôli zamedzeniu vzniku tepelných mostov.

Samotné spádovanie strechy sa najčastejšie ukladá v jednom spáde. Samotnú strechu je taktiež možné navrhnúť ako dvoj alebo viacspádovú. Vyžaduje si však zvýšené náklady na návrh, výrobu ako aj samotnú realizáciu.

Rez spádovej strechy | Zdroj: POLYFORM

Vyspádovanie plochej strechy pomocou dosiek z expandovaného polystyrénu je v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov. Takto zhotovená skladba strešného plášťa vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti (15 ~ 30 kg/m³) nezaťažuje nosnú konštrukciu strechy.

Dosky z expandovaného polystyrénu, vďaka nízkej nasiakavosti, zabezpečujú aj pri zvýšenej vlhkosti požadované tepelno-izolačné vlastnosti. Aj pri poškodení hydroizolačnej vrstvy nie je nutná celková výmena tepelnej izolácie a strecha je stále opraviteľná.

Spoločnosť POLYFORM, s.r.o. dlhodobo spolupracuje s osvedčenými realizačnými firmami, ktoré sa špecializujú na zhotovenie plochých striech. Sú zárukou, že nami zhotovené výrobky budú kvalitne zabudované do realizovanej stavby, čo je predpokladom jej dlhej životnosti a bezproblémovej prevádzky.

Viac na www.polyform.sk.

Zdroj: PR článok POLYFORM, s.r.o.