Vážení obchodní partneri,

spoločnosť POLYFORM, s.r.o. Podolínec už od roku 2004 prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov z expandovaného polystyrénu. Po rekonštrukcii a modernizácii zhodnocovacieho zariadenia, na základe rozhodnutia Okresného úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie (číslo spisu: OU-SL-OSZP-2020/002032-006) opätovne začala od 01.05.2020 prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov z expandovaného polystyrénu EPS. Na tomto zariadení je možné zhodnocovať odpady z EPS vznikajúce z obalov vyrobených z EPS (stiahnuť objednávku B), ako aj odpadov z EPS, ktoré vznikajú počas stavebnej činnosti (stiahnuť objednávku S).

Bližšie informácie môžete získať na našich telefónnych číslach 0905 919 829, 052/4391214 a na e-mailovej adrese odbyt@polyform.sk, alebo u našich regionálnych obchodných zástupcov.Zberný dvor

      Search provided by WP Store Locator