Zmena kvality tepelnej ochrany obvodových plášťov existujúcich budov sa zabezpečuje uplatnením vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Zateplenie obvodových plášťov budov je dôležitou súčasťou obnovy budov, ktoré sa umiestňuje na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie (na strane s nižšou teplotou).

Z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (CPR) [1] vyplýva potreba zabezpečiť splnenie základných požiadaviek na stavby. To znamená, že pri aplikácii tepelnoizolačných kontaktných systémov ako dodatočnej tepelnej ochrany budov treba splniť požiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu (statickú bezpečnosť), bezpečnosť v prípade požiaru (protipožiarnu bezpečnosť), bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní (užívateľská bezpečnosť), hygienu, zdravie a životné prostredie, ochranu proti hluku (akustickú ochranu), energetickú hospodárnosť a udržiavanie tepla (úspory energie a ochrana tepla). Mali by sa splniť aj požiadavky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Všetky potrebné informácie pre projektantov a realizátorov stavieb nájdete na nasledujúcich odkazoch: