Medzi finančne náročné stavebné investície patria aj zhotovenia nových alebo rekonštrukcie jestvujúcich plochých striech. Základom funkčnej a odolnej plochej strechy je správny sklon a vhodné zloženie strešného plášťa. Ploché strechy sa považujú za špecifické konštrukcie a pri realizácii či rekonštrukcii im treba venovať zvýšenú pozornosť.

Pre optimálny návrh spádovania sú potrebné niektoré základné podklady:

  • projektový návrh strechy,
  • minimálny požadovaný spád strechy,
  • výška atiky,
  • drenážne body (odtoky vody),
  • minimálna a maximálna hrúbka tepelnej izolácie,
  • materiálová skladba tepelnej izolácie, popis strechy a pod.,
  • pri rekonštrukciách striech zosúladenie skutočného a projekčného stavu strechy.

Príklad ukladacieho plánu spádovej strechy, zdroj: POLYFORM

Ploché strechy sú najčastejším typom striech využívaným na priemyselných halách, administratívnych budovách, či panelových domoch z dôvodu svojej jednoduchej konštrukcie.  V ostatnom období sú tieto strechy často navrhované a zhotovované aj pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Podcenenie návrhu a zhotovenia striech často vedie k poruchám stavby, ktoré sú spôsobené zatekaním do interiéru, poškodením tepelnej izolácie a nutnosti strechu rekonštruovať.

Veľmi efektívne a jednoduché riešenie ako docieliť kvalitu a požadované tepelnotechnické parametre, hlavne hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U (STN 73 0540-2+Z1+Z2) je využitie správneho návrhu skladby a hrúbky tepelnoizolačného materiálu pomocou strešného plášťa použitím dosiek z EPS.

Stojaca voda na plochej streche má negatívny vplyv na povrch strechy. Nedokonalé odvodnenie strechy výrazne znižuje životnosť a bezpečnosť použitej hydroizolácie. Spoločnosť POLYFORM ponúka vysokokvalitné dosky z EPS, jedno a dvojspádové dosky vyrobené z bieleho a sivého polystyrénu.

Príklad 3D modelu spádovej strechy , zdroj: POLYFORM

EPS spádové dosky

Pevné spádové dosky z EPS je možné použiť na vyspádovanie nových a dospádovanie rekonštruovaných striech, terás a balkónov. Zabezpečujú dokonalé odvodnenie a zabraňujú vzniku nežiaducich porastov na povrchu.

Tepelnoizolačné dosky z bieleho a sivého expandovaného polystyrénu vyrábané podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016 používame  na vytvorenie potrebnej tepelnoizolačnej a spádovej vrstvy v plochých strechách.

Jednospádové dosky, zdroj: POLYFORM

Dvojspádové dosky, zdroj: POLYFORM

Prechodové kliny

Pri zmene ukladania hydroizolácie z horizontálneho do vertikálneho smeru a opačne, sa používajú atikové kliny, ktoré tiež patria do portfólia EPS výrobkov spoločnosti POLYFORM.

Atikové kliny, zdroj: POLYFORM

Profesionálny návrh spádovania plochej strechy

Spoločnosť POLYFORM ponúka realizačným spoločnostiam, projektantom a pod. spracovanie ukladacieho plánu spádovania plochej strechy, ktorý výrazne napomáha optimalizovať náklady na zhotovenie strechy, zjednodušuje a sprehľadňuje montáž, navrhuje nevyhnutný počet dielov a minimalizuje vznik odpadov.

Každý takto vytvorený ukladací plán je vytvorený pre konkrétnu strechu, nie je možné ho zovšeobecňovať. Pozostáva z potrebného množstva rovných a spádových dosiek, ktoré sú označené podľa špecifikácie ukladacieho plánu pre jednoduchšiu identifikáciu dosiek. Súčasťou ukladacieho plánu je aj 3D model strechy pre lepšiu dispozičnú orientáciu.

Rez spádovej strechy, zdroj: POLYFORM

Takto navrhnuté dosky spádového polystyrénu sa doporučujú ukladať na väzbu cez podkladové rovné tepelnoizolačné dosky, kvôli zamedzeniu vzniku tepelných mostov. Samotné spádovanie strechy sa najčastejšie ukladá v jednom spáde (JSD). Samotnú strechu je taktiež možné navrhnúť ako dvojspádovú (DSD) alebo viacspádovú (mSD).

Vyspádovanie plochej strechy pomocou dosiek z expandovaného polystyrénu je v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov. Takto zhotovená skladba strešného plášťa, vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti (15-30 kg/m3), nezaťažuje nosnú konštrukciu strechy.

Ukladanie tepelnoizolačnej vrstvy EPS, zdroj: POLYFORM

Zdroj: IZOLA Košice s.r.o.

Dosky z expandovaného polystyrénu, vďaka nízkej nasiakavosti, zabezpečujú aj pri zvýšenej vlhkosti požadované tepelnoizolačné vlastnosti. Aj pri poškodení hydroizolačnej vrstvy nie je nutná celková výmena tepelnej izolácie a strecha je stále opraviteľná.