Plochá strecha je strešná konštrukcia alebo strecha so sklonom do 10°. Sklon môže byť buď do vnútornej strany alebo do vonkajšej. 

Rozdelenie
 • podľa sklonu:
  • ploché (0° – 10°)
  • šikmé (10° – 45°)
  • strmé (45° – 90°)
 • podľa využitia:
  • pochôdzna
  • nepochôdzna
 • podľa spôsobu odvodnenia:
  • spádové
  • nespádové
 • podľa počtu plášťov:
  • jednoplášťové
  • dvojplášťové
 • špeciálne ploché strechy:
  • obrátaná
  • zelená

Požiadavky na ploché strechy

Hlavnou požiadavkou je vodotesnosť, ktorá môže byť narušená účinkom dažďa, krupobitím alebo vetrom. Strecha musí odolávať klimatickým pomerom. Sneh pôsobí počas mrazov ako tepelnoizolačná vrstva, no pri topení musí byť zabezpečený odtok.

Ukončenie plochých striech

Okraje striech sú miestom častých porúch. V tomto mieste sa stretajú zvislé a vodorovné prvky. Strechu ukončujeme rímsou alebo atikou.


Spádovanie plochých striech doskami z EPS

Medzi finančne náročné stavebné investície patria aj zhotovenia nových alebo rekonštrukcie jestvujúcich plochých striech. Ploché strechy sú najpoužívanejšou strechou na priemyselných halách a budovách. V poslednom období sú tieto strechy často používané pri navrhovaní a zhotovovaní nízkoenergetických a pasívnych domov. Týmto riešením strešného plášťa je možné veľmi efektívne a jednoducho splniť jej požadované tepelnotechnické parametre, hlavne hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U (STN 73 0540-2+Z1+Z2) a to správnym návrhom skladby a hrúbky tepelnoizolačného materiálu.

Všetky požadované vlastnosti plochej strechy musia byť trvalo udržateľné, na čo z dlhodobého hľadiska vplýva aj výber vhodnej povrchovej vodotesnej izolácie, ako aj správny návrh odvodnenia strechy pomocou spádovej vrstvy, odtokov vody, napojením na atiky a pod. Podcenenie návrhu a zhotovenia striech často vedie k poruchám stavby, ktoré sú spôsobené zatekaním do interiéru, poškodením tepelnej izolácie, a majiteľ budovy je nútený strechu rekonštruovať.

Jednospádové dosky (JSD)
Dvojspádové dosky (DSD)
Atikové kliny (AK)

Hlavne stojaca voda na plochej streche má negatívny vplyv na povrch strechy. Nedokonalé odvodnenie strechy výrazne znižuje životnosť a bezpečnosť použitej hydroizolácie. Spoločnosť POLYFORM ponúka vysokokvalitné dosky z EPS na vytvorenie potrebnej spádovej tepelnoizolačnej vrstvy, ktorá zabezpečí dokonalé odvodnenie takejto strechy a zabraňuje vzniku nežiaducich porastov na povrchu strechy.

Jedno a dvojspádové dosky sú vyrobené z bieleho a sivého polystyrénu. Ako prechodové kliny, pri zmene ukladania hydroizolácie z horizontálneho do vertikálneho smeru a opačne, sa vyrábajú atikové kliny.


Profesionálny návrh spádovania plochej strechy

Spoločnosť POLYFORM ponúka realizačným spoločnostiam, projektantom a pod. spracovanie ukladacieho plánu spádovania plochej strechy, ktorý výrazne napomáha op- timalizovať náklady na zhotovenie strechy, zjednodušuje a sprehľadňuje montáž, navrhuje nevyhnutný počet dielov a minimalizuje vznik odpadov.

Pre optimálny návrh spádovania sú potrebné niektoré základné podklady:
 • projekčný návrh strechy (pôdorys, rezy – vo formáte DWG, DXF, PDF),
 • minimálny požadovaný spád strechy, výška atiky, drenážne body (odtoky vody), minimálna a maximálna hrúbka tepelnej izolácie,
 • materiálová skladba tepelnej izolácie, popis strechy a pod.,
 • pri rekonštrukciách striech zosúladenie skutočného a projekčného stavu strechy

Každý takto vytvorený ukladací plán je vytvorený pre konkrétnu strechu, nie je možné ho zovšeobecňovať. Pozostáva z potrebného množstva rovných a spádových dosiek, ktoré sú označené podľa špecifikácie ukladacieho plánu pre jednoduchšiu identifikáciu dosiek. Súčasťou ukladacieho plánu je aj 3D model strechy pre lepšiu dispozičnú orientáciu.

Takto navrhnuté dosky spádového polystyrénu sa doporučujú ukladať na väzbu cez podkladové rovné tepelnoizolačné dosky, kvôli zamedzeniu vzniku tepelných mostov. Samotné spádovanie strechy sa najčastejšie ukladá v jednom spáde (JSD). Samotnú strechu je taktiež možné navrhnúť ako dvoj (DSD) alebo viacspádovú (mSD). Vyspádovanie plochej strechy pomocou dosiek z expandovaného polystyrénu je v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov. Takto zhotovená skladba strešného plášťa, vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti (15-30 kg/m3), nezaťažuje nosnú konštrukciu strechy.

Dosky z expandovaného polystyrénu, vďaka nízkej nasiakavosti, zabezpečujú aj pri zvýšenej vlhkosti požadované tepelnoizolačné vlastnosti. Aj pri poškodení hydroizolačnej vrstvy nie je nutná celková výmena tepelnej izolácie a strecha je stále opraviteľná.


Ukladací plán


Kontakt

Peter Ferencko

vedúci obchodného úseku, kraj BA, NR, TN
tel.: 
+421 915 942 098
email: peter.ferencko@hirsch-gruppe.com

Jaroslav Blažinský

obch.-tech. zástupca pre tepelnú a zvukovú izoláciu, kraj ZA a BB
tel.: +421 918 043 020
email: jaroslav.blazinsky@hirsch-gruppe.com

Ing. Pavol Skuban

obch.-tech. zástupca pre tepelnú a zvukovú izoláciu, kraj PO a KE
tel.: +421 918 801 100
email: pavol.skuban@hirsch-gruppe.com